Kampus Uniwersytetu Białostockiego

Budowa na kampusie Uniwersytetu Białostockiego

W Białymstoku na terenie o powierzchni ponad 30 ha trwa budowa nowego Kampusu Uniwersyteckiego. W ramach inwestycji powstaną wydziały: Chemii, Fizyki, Matematyki i Biologii. Ze względu na złożone warunki wodno-gruntowe budynki posadowione zostaną na płytach fundamentowych poniżej których zaprojektowano 15 cm warstwę filtrującą zbudowaną z dobrze przepuszczalnego żwiru.

Zakład Badań Geotechnicznych Geotest opracował dokumentację geotechniczną dla tej inwestycji, w ramach której dokonano analizy wyników prowadzonego monitoringu poziomu wód gruntowych i materiałów archiwalnych oraz wizji terenowej. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że pomiędzy marcem 2009 a marcem 2011, poziom wód gruntowych wzrósł o ponad 50 cm na obszarze około 50% oraz o ponad 100 cm na obszarze około 25% powierzchni terenu inwestycji. W wyniku analizy uznano za zasadne ułożenie rury drenarskiej wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki, której zadaniem będzie ograniczenie oraz szybkie odprowadzenie poza teren inwestycji, wody napływającej z terenów sąsiednich.