Badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody to usługa dla profesjonalnych inwestorów, która pomaga podejmować trafne decyzje inwestycyjne i minimalizować koszty związane z realizacją inwestycji na danym gruncie. Najczęściej badanie zanieczyszczenia przeprowadza się w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanych, wpływu obiektów i instalacji na środowisko, wykorzystywaniu gruntów antropogenicznych do budowy nasypów oraz przy wykonywaniu rekultywacji gruntów. Badania wykazują czy nie mamy do czynienia z zanieczyszczeniami historycznymi. Geotest specjalizuje się w realizowaniu takich projektów w całej Europie.

Zakres badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Podczas realizacji projektu z obszaru badania zanieczyszczenia gruntu i wody, najczęściej skupiamy się na:

 • Określenie agresywności wody lub gruntu w stosunku do betonu
 • Określeniu zawartości substancji ropopochodnych oraz metali ciężkich (standardowe badanie obejmuje 12 metali ciężkich, takich jak: arsen, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, bar, kobalt, molibden, cyna).

Możliwe jest również oznaczenie stężenia innych substancji zależnie od potrzeb klienta. Taki zakres badań pozwala na precyzyjne oszacowanie ryzyka biznesowego dla inwestora i jest kluczowym etapem podczas podejmowania decyzji o zakupie danej nieruchomości.

Korzyści z badań zanieczyszczenia gruntu i wody

Profesjonalne badanie zanieczyszczeń pokazuje, w jaki sposób lokalne warunki wodne i gruntowe wpłyną na daną inwestycję, pozwalając na dostosowanie projektu do otoczenia i powzięcia odpowiednich środków zapobiegawczych, minimalizujących nakłady inwestycyjne.

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody, wykonane przed zakupem działki, pozwola sprawdzić stan czystości środowiska terenu i uniknąć kosztochłonnych metod utylizacji gruntu w momencie rozpoczęcia inwestycji budowlanej.

Jest to standardowy i wymagany przez większość inwestorów element każdego projektu inwestycyjnego.

Badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Specjalizujemy się w zaawansowanych badaniach gruntu i wody

Wykonujemy badanie zanieczyszczenia gruntu i wody już od 1990 roku. W tym czasie zebraliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim stworzyliśmy zgrany zespół profesjonalistów. Nasza praca odbywa się pod kierownictwem Krzysztofa Traczyńskiego i Michała Greli, ekspertów z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży geotechnicznej. Wykonywaliśmy badania gruntu dla największych firm budowlanych i setek klientów indywidualnych.

Etapy badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Wprowadzenie

Rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, z dnia 05.09.2016 roku określa sposoby kwalifikacji terenów. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, handlowe i sportowe zostały zakwalifikowane do grupy gruntów I. W czwartej grupie znalazły się tereny przemysłowe i komunikacyjne, w tym hale i magazyny.

Zgodnie z rozporządzeniem tereny zanieczyszczone identyfikuje się w pięciu etapach.

Etap pierwszy

Obejmuje ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie.

Etap drugi

Obejmuje ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane na danym terenie.

Etap trzeci

Obejmuje zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem.

Etap czwarty

Obejmuje zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych oraz wykonanie tych badań.

Na tym etapie określa się schemat lokalizacji punktów pobierania próbek.

Dla terenów z grupy gruntów I i IV:

 • o powierzchni do 0.05 ha ustala się dla badanego terenu przynajmniej 1 sekcję
 • o powierzchni powyżej 0.05 ha do 1 ha ustala się dla badanego terenu przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej niż 0.1 ha
 • na terenie o powierzchni powyżej 1 ha do 10 ha ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 0.5 ha

Dla każdej sekcji wyznacza się przynajmniej 15 punktów pobrania próbek pojedynczych w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek 1 próbki zbiorczej dla badanej sekcji. Próby mieszane pobiera się z głębokości 0 – 0.25 m ppt.

Poza próbami powierzchniowymi (mieszanymi) pobiera się próby pojedyncze z głębokości od 0.25 do 1.00 metra.

W przypadku gdy w podłożu występują grunty nasypowe lub lokalne źródła zanieczyszczeń pobiera się dodatkowo próby na głębokości większej niż 1.0 metr w przedziałach nie większych niż 2.0 metry.

W przypadku gdy w podłożu występują grunty nasypowe lub lokalne źródła zanieczyszczeń, pobiera się dodatkowo próby na głębokości większej niż 1.0 metr w przedziałach nie większych niż 2.0 metry.

Oznacza to, że jeżeli np. grunty nasypowe sięgają do głębokości 4.5 metra ppt., oprócz próby powierzchniowej i z głębokości 0.80-1.00, pobiera się dodatkowo próby z głębokości: 2.80-3.00 i 4.80-5.00 metrów ppt.

W dokumentacji badań wstępnych (etap czwarty) porównuje się otrzymane wyniki analiz z zamieszczonymi w omawianym rozporządzeniu dopuszczalnymi zawartościami badanych substancji.

Dokumentacja badań wstępnych powinna ponadto zawierać:

 • datę pobrania próbek
 • miejsce pobrania próbek (współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej GPS)
 • głębokości pobierania próbek
 • sposób użytkowania gruntu w miejscu poboru próbek
 • wnioski i zalecenia

Etap piąty

Obejmuje prowadzenie badań szczegółowych.

W przypadku gdy badania wstępne nie wykazały zanieczyszczeń, nie ma konieczności wykonywania badań szczegółowych. W takim przypadku nie realizuje się etapu V i badania uznaje się za zakończone.

Gdy badania wstępne wykazały zanieczyszczenia, należy opracować program badań szczegółowych i przeprowadzić te badania.

Po ich wykonaniu opracowuje się dokumentację badań szczegółowych, w której oprócz informacji analogicznych do znajdujących się w dokumentacji wstępnej powinna znaleźć się mapa przedstawiająca zasięg stwierdzonego zanieczyszczenia w planie oraz przekroje ilustrujące przebieg granicy gruntów skażonych w planie.

W przypadku występowania wody gruntowej należy wskazać kierunek jej spływu.

Ekspertyza

prawie 10000 zrealizowanych projektów

Doświadczenie

ponad 30 lat na rynku

Zespół

ponad 30 konsultantów

Jakość

ponad 4000 badanych prób środowiskowych rocznie

Przykłady

Przykład badań wstępnych nr 1.

Działka o powierzchni 0.45 ha. Brak nasypów o miąższości większej niż 1.0 metr. Zgodnie z przedstawionymi w rozporządzeniu zasadami wyznacza się pięć stref powierzchniowych o powierzchni 0.1 ha. Pięć prób mieszanych powierzchniowych oraz pięć prób z głębokości 0.8-1.0 m. Razem 10 prób do analiz laboratoryjnych.

Działka o analogicznej powierzchni, ale grunty nasypowe zalegają do głębokości 2.5 m ppt. Do pobrania w terenie pięć prób mieszanych powierzchniowych, 5 prób z głębokości 0.8-1.0 m oraz 5 prób z głębokości 2.8-3.0 m. Razem 15 prób do analiz laboratoryjnych.

Przykład badań wstępnych nr 2.

Działka o powierzchni 1.4 ha. Brak nasypów o miąższości większej niż 1.0 metr. Dla podanej powierzchni wyznacza się 10 stref powierzchniowych mieszanych oraz 10 prób z głębokości 0.8-1.0 m. Razem 20 prób do analiz laboratoryjnych.

Działka o analogicznej powierzchni, ale grunty nasypowe zalegają do głębokości 2.40 m ppt.

 • 10 prób mieszanych powierzchniowych
 • 10 prób z głębokości 0.80-1.00 m ppt
 • 10 prób z głębokości 2.80-3.00 m ppt

Razem 30 prób.

Laboratorium

Sposób badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody przeprowadzamy, pobierając próby w terenie, a następnie określamy stężenie wybranych substancji w akredytowanych laboratoriach. Zazwyczaj wykonujemy dwa oznaczenia z jednego otworu badawczego - pierwsza próba pochodzi z warstwy przypowierzchniowej, a druga z głębokości kilku metrów.

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody wykonywane przez naszą firmę przeprowadzane są wyłącznie w laboratoriach z akredytacją.

Akredytacja laboratoriów jest przyjętą w UE metodą zapewnienia jakości badań. Certyfikaty jakości są potwierdzeniem, że laboratorium spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC17025 2005: "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Sprawozdanie z badań

W przypadku wykonywania badań zanieczyszczenia gruntu lub wody równolegle z przygotowywaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego lub geologiczno-inżynierskiej, ich wyniki stanowią rozdział w dokumentacji.

W przypadku skorzystania tylko z tej usługi, badanie będzie stanowiło oddzielny raport.

Zmniejszenie ryzyka projektowego

Badanie zanieczyszczeń gruntu i wody mityguje ryzyka projektowe:

 • Redukuje nieplanowane koszty związane z utylizacją zanieczyszczonego gruntu
 • Przekazujemy wiedzę o tym, jak skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom
 • Oferujemy pomoc doświadczonych profesjonalistów

Zamów badanie zanieczyszczenia gruntu i wody

Aby zamówić badanie, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

Zamów badanie