Konsultacje geologiczne i geotechniczne

Konsultacje geologiczne i geotechniczne

Konsultacje geologiczne lub geotechniczne gwarantują optymalny przebieg każdego projektu budowlanego, niezależnie od wielkości projektu. Konsultacje te pozwalają uzyskać optymalne kosztowo i harmonogramowo rozwiązania techniczne, ale także zapobiegać zagrożeniom, które mogłyby doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej. Konsultacje geotechniczne pomagają także przeciwdziałać problemom, które już się pojawiły. Usługa konsultacji zwiększając efektywność prac związanych z inwestycją i optymalizując wykonanie projektu budowlanego przyczynia się jednocześnie do zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie realizacji inwestycji.

Zakres konsultacji geotechnicznych

Konsultacje dotyczą wszystkich aspektów z dziedziny geotechniki i geologii inżynierskiej. Będąc usługą, która polega na udzielaniu fachowej porady i pomocy w zakresie zagadnień związanych z geologią i ochroną środowiska, swoim zakresem obejmować mogą:

 • przeciwdziałanie zagrożeniom lub rozwiązywaniu zaistniałych w trakcie prac problemów
 • doradztwo w wyborze sposobu zabezpieczenia ścian wykopu
 • doradztwo w zakresie sposób posadowienia
 • odbiór gruntu w wykopie
 • wykrywanie przyczyn spękań budynków
 • doradztwo dotyczące odwodnienia wykopu
 • doradztwo dotyczące głębokości i powierzchni wymiany nienośnych gruntów czy ich zagęszczenia
 • określenie zagrożeń geologicznych na terenie planowanej lub realizowanej inwestycji
 • doradztwo dotyczące zabezpieczenia budynku przed wodą gruntową
 • określanie ryzyka, które może się pojawić w trakcie realizacji budowy i na etapie użytkowania budynku

Korzyści z konsultacji geotechnicznych

Korzyści z konsultacji geotechnicznych i geologicznych jest bardzo wiele i zależą od rodzaju i skali inwestycji. Do najważniejszych korzyści należą:

 • optymalizacja przebiegu projektu budowlanego
 • zapobieganie zagrożeniom i katastrofom na placu budowy
 • pomoc w zakresie geotechniki i geologi
 • optymalizacja sposobu posadowienia obiektu budowlanego, uwzględniając warunki geologiczne, hydrologiczne i geotechniczne terenu
 • monitorowanie i ocena stanu podłoża gruntowego podczas realizacji robót ziemnych, fundamentowych i innych
 • rozwiązywaniu problemów i trudności napotkanych na budowie, takich jak niespodziewane zjawiska geologiczne, osuwiska czy awarie konstrukcji
Konsultacje geotechniczne

Profesjonalne konsultacje geotechniczne od 1990 roku

Nasze usługi opierają się na solidnym doświadczeniu i dogłębnej wiedzy eksperckiej. Pod przewodnictwem Krzysztofa Traczyńskiego i Michała Greli, uznanych specjalistów w branży, zbudowaliśmy reputację sprawdzonego partnera w projektach budowlanych.

Geotest miał zaszczyt współpracować z czołowymi firmami budowlanymi w Polsce i za granicą. Dzięki naszym konsultacjom, wiele kluczowych inwestycji mogło zostać zrealizowanych z należytą starannością i precyzją.

Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych analiz geotechnicznych, które są niezbędne dla bezpieczeństwa i trwałości każdego projektu budowlanego. Nasze doświadczenie oraz fachowe podejście gwarantują, że każda inwestycja jest prowadzona z uwzględnieniem najwyższych standardów branżowych.

Przebieg konsultacji geotechnicznych

 • klient nawiązuje z nami kontakt i przedstawia nam swoje potrzeby i oczekiwania, które analizujemy aby przedstawić ofertę usługi konsultacji. W ofercie zawieramy zakres, metodologię, terminy i koszty konsultacji geologicznych
 • zbieramy i analizujemy dane dotyczące terenu i inwestycji. Przeprowadzamy wizję lokalną. Opracowujemy plan konsultacji geologicznych, w którym określamy cele, zakres i metody badań i pomiarów.
 • realizujemy zaplanowane badania i pomiary na terenie inwestycji oraz, jeśli jest taka potrzeba, w laboratorium. Monitorujemy, oceniamy jakość i ilość wykonanych robót, doradzamy, a także rozwiązuje ewentualne problemy lub trudności.
 • sporządzamy raport z wyników konsultacji geologicznych, w którym przedstawiamy wnioski i zalecenia dotyczące inwestycji

Ekspertyza

prawie 10000 zrealizowanych projektów

Doświadczenie

ponad 30 lat na rynku

Zespół

ponad 30 konsultantów

Jakość

ponad 4000 badanych prób środowiskowych rocznie

Przykłady

Przykład konsultacji nr 1.

W miejscu projektowanego w Warszawie budynku biurowego występowały dwa poziomy glin morenowych rozdzielone warstwą wodnolodowcowych piasków. Górny poziom glin zawierał liczne soczewki piasku prowadzące wody gruntowe. W poziomie posadowienia zaplanowanym na głębokości 9.0 m ppt. występowały półzwarte gliny piaszczyste. Ze względu na występujące soczewki piasku z wodą obudowę wykopu planowano wykonać w technologii kotwionych ścian szczelinowych.

Inwestor zgłosił się do nas po pomoc. Po konsultacjach geotechnicznych przeprowadziliśmy analizę warunków wodno – gruntowych wykonując mapy gruntów na różnych głębokościach od 1.0 metra do poziomu posadowienia - co jeden metr. Obraz podłoża w trzech wymiarach wykazał, że soczewki piasków nie są połączone i nie będzie groziło zalanie wykopu wodami gruntowymi z koniecznością stałego pompowania wody.

Dzięki konsultacjom geotechnicznym i wykonanym po nich analizom, możliwe stało się wykonanie wykopu w obudowie ze ścianki berlińskiej. Zmiana technologii pozwoliła uzyskać oszczędność w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Przykład konsultacji nr 2.

Na jednej z budów w Warszawie, badania gruntu wykazywały, że teren znajduje się na obszarze rynny szczęśliwicko – żoliborskiej wypełnionej gruntami o słabych parametrach wytrzymałościowych. Poniżej zaledwie kilkumetrowej warstwy piasków występował kompleks gruntów zastoiskowych złożony z gytii, pyłów i glin pylastych w stanach plastycznym i twardoplastycznym. Grunty te zalegały do głębokości dwudziestu metrów.

Klient pierwotnie planował posadowić płytę fundamentową na palach. Poproszono Geotest o konsultacje geotechniczne. Dzięki konsultacjom zdecydowano się na zamówienie wykonania przez Geotest specjalistycznych badań wytrzymałościowych gruntów i wykonania obliczeń osiadań płyty fundamentowej opartej w sposób bezpośredni, czyli bez pali.

W terenie pobrane zostały próby do badań odkształceniowych, które pozwoliły na określenie wartości modułu odkształcenia dla najsłabszych w podłożu plastycznych gytii.  Wykonane obliczenia osiadań wykazały, że będą one mniejsze od dopuszczalnych.

Dzięki naszej pomocy budynki o wysokości od 3 do 8 kondygnacji posadowiono w sposób bezpośredni. Rozwiązanie to pozwoliło uzyskać oszczędności w wydatkach na prace fundamentowe w wysokości przeszło 300 tys. PLN.

Dziś, kiedy minęło już kilka lat od wybudowania budynków, można śmiało stwierdzić, że przyjęte rozwiązanie było prawidłowe.

Konsultacje geotechniczne

Sposób przeprowadzania konsultacji geotechnicznych

Konsultacje geotechniczne przebiegają w czterech etapach: kontakt i umowa, przygotowanie konsultacji, wykonanie konsultacji i raportowanie konsultacji, a także mogą obejmować nadzór nad wdrożeniem rekomendowanych działań.

Wynik konsultacji

W wyniku konsultacji otrzymasz raport, który w zależności od umowy będzie zawierał informacje o stanie podłoża gruntowego i jego wpływie na obiekty budowlane, a także rekomendacje dotyczące optymalizacji projektu i wykonania inwestycji. Raport ten zazwyczaj również zawiera propozycje dalszych działań lub badań.

Zmniejszenie ryzyka dzięki konsultacjom geotechnicznym

Konsultacje geotechniczne oznaczają:

 • uzyskanie fachowej porady i pomocy w zakresie zagadnień związanych z geologią
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia nieoczekiwanych problemów na budowie
 • nadzór nad realizacją robót geologicznych lub geotechnicznych
 • optymalizacja procesu realiacji inwestycji oraz idąca za tym optymalizacja finansowa

Zamów konsultacje geotechniczne

Aby zamówić konsultacje geotechniczne, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

Zamów konsultacje