Audyty środowiskowe

Audyty środowiskowe

Audyty środowiskowe to usługa dla inwestorów, którą realizuje się przed zakupem nieruchomości w celu oszacowania ryzyka, jakie wiąże się z nabyciem i zagospodarowaniem terenu. Audyty środowiskowe dostarczają niezbędnych informacji, które mogą mieć wpływ na decyzje zakupowe. 

Audyt środowiskowy to proces oceny potencjalnych zagrożeń ekologicznych na danym terenie. Analiza ta może ujawnić istotne kwestie, takie jak obecność zanieczyszczeń, które wymagają remediacji. Najczęściej audyty takie wykonuje się dla wszystkich poważnych inwestycji, zapewniając ich świadome planowanie i udaną realizację. Badania wykonane w ramach audytu wykazują m.in. czy nie mamy do czynienia z terenem zanieczyszczonym oraz pozwalają oszacować koszty remediacji.

Zakres audytu środowiskowego

Audyt środowiskowy to kompleksowy proces, który pomaga inwestorom zrozumieć potencjalne ryzyka związane z nieruchomością. W Geotest podejmujemy się szczegółowej analizy, obejmującej różne etapy, aby zapewnić naszym klientom pełne i rzetelne informacje. Poniżej przedstawiamy etapy, które realizujemy w ramach audytu środowiskowego:

1. Gromadzenie danych historycznych i aktualnych

 • Zbieramy szczegółowe informacje dotyczące historii, obecnego stanu i przeznaczenia nieruchomości.
 • Analizujemy potencjalne źródła zanieczyszczeń w lokalizacji.

2. Inspekcja terenowa i pobieranie próbek

 • Przeprowadzamy szczegółową inspekcję terenową.
 • Pobieramy próbki gruntu i wody do analizy laboratoryjnej.

3. Badania laboratoryjne

 • Analizujemy próbki gruntu, wody gruntowej, powierzchniowej oraz innych materiałów w celu określenia poziomu zanieczyszczenia.
 • Badania obejmują oznaczanie metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych niebezpiecznych związków.

4. Ocena przydatności gruntów

 • Oceniamy, czy grunty są odpowiednie do planowanych celów budowlanych.

5. Analiza ryzyka inwestycyjnego

 • Określamy potencjalne ryzyka związane z planowaną inwestycją.

6. Opracowanie raportu z audytu

 • Tworzymy szczegółowy raport, zawierający metodologię, wyniki analiz, ocenę ryzyka oraz rekomendacje dla dalszych działań.

Każdy etap jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając precyzyjne informacje niezbędne do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. Nasze podejście gwarantuje, że ryzyko biznesowe jest oceniane w sposób kompleksowy, co jest kluczowe przy zakupie nieruchomości.

Korzyści z przeprowadzenia profesjonalnego audytu środowiskowego

Profesjonalny audyt środowiskowy pokazuje, w jaki sposób lokalne warunki wodne i gruntowe wpłyną na daną inwestycję, pozwalając na dostosowanie projektu do otoczenia i powzięcia odpowiednich środków zapobiegawczych, minimalizujących nakłady inwestycyjne. Przeprowadzenie audytu zapewnia następujące korzyści:

 • Redukcja ryzyka finansowego — Audyt pomaga uniknąć nieprzewidzianych kosztów związanych z remediacją i dostosowaniem terenu, zapewniając lepszą kontrolę nad budżetem inwestycyjnym.
 • Identyfikacja zanieczyszczonych terenów (obszary zalegania gruntów zanieczyszczonych) — Precyzyjne zlokalizowanie obszarów, gdzie zalegają zanieczyszczone grunty, pozwala na wcześniejsze zaplanowanie niezbędnych działań naprawczych.
 • Planowanie remediacji (terminów i kosztów) — Na podstawie wyników audytu możliwe jest opracowanie efektywnego planu remediacji, w tym ustalenie harmonogramu prac i oszacowanie przewidywanych kosztów.
 • Wskazanie obszarów zalegania gruntów o małej nośności — Audyt wskazuje obszary o niskiej nośności gruntu, co jest kluczowe dla planowania strukturalnego i unikania problemów podczas budowy.
 • Minimalizacja negatywnych konsekwencji złej decyzji inwestycyjnej — Dzięki audytowi inwestorzy mogą uniknąć problemów prawnych i finansowych związanych z zakupem terenów problematycznych.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska podczas realizacji inwestycji — Audyt zapewnia, że planowana inwestycja będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, co minimalizuje ryzyko sankcji prawnych.

Przeprowadzenie profesjonalnego audytu środowiskowego to inwestycja w spokój umysłu i finansową stabilność projektu. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko uniknięcie wielu problemów, ale także optymalizacja procesu inwestycyjnego, co przekłada się na realne oszczędności i zwiększenie szans na sukces całego przedsięwzięcia.

Audyty środowiskowe

Ekspertyza w zakresie audytów środowiskowych od 1990 roku

Od ponad trzech dekad specjalizujemy się w przeprowadzaniu zaawansowanych audytów środowiskowych. Nasza historia sięga roku 1990, kiedy rozpoczęliśmy działalność w tej dziedzinie. Od tamtej pory zgromadziliśmy nie tylko cenną wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim zbudowaliśmy zespół dedykowanych profesjonalistów, którzy są pasjonatami swojej pracy.

Pod kierownictwem Krzysztofa Traczyńskiego i Michała Greli, ekspertów z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży geotechnicznej, realizowaliśmy projekty dla czołowych firm budowlanych w kraju oraz współpracowaliśmy z setkami klientów indywidualnych.

Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, możemy zapewnić najwyższy standard usług w zakresie audytów środowiskowych, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Fazy audytu środowiskowego

Proces audytu środowiskowego składa się z kilku etapów, z których każdy dostarcza istotnych informacji potrzebnych do pełnego zrozumienia stanu badanej nieruchomości. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis wszystkich faz tego procesu. 

Faza I

Faza I audytu środowiskowego to kluczowy etap, który pozwala na wstępną ocenę stanu środowiskowego nieruchomości. Obejmuje ona: 

 • Przegląd materiałów — Analiza dostępnych dokumentów dotyczących nieruchomości, w tym jej historii i obecnego wykorzystania, jak również danych o sąsiedztwie.
 • Wizja terenowa — Inspekcja nieruchomości, mająca na celu identyfikację wszelkich potencjalnych źródeł zanieczyszczenia oraz ocenę warunków terenowych, takich jak tereny podmokłe, obiekty nadziemne i podziemne, oraz miejsca składowania substancji niebezpiecznych.
 • Ocena warunków środowiskowych — Szczegółowy opis budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych, a także ocena potencjalnych zagrożeń naturalnych czy obecności obiektów chronionych.
 • Raport z Fazy I — Sporządzenie raportu zgodnie z normą ASTM E1527-13, zawierającego wyniki analizy, opis potencjalnych zagrożeń oraz zalecenia dotyczące dalszych działań.

Przeprowadzenie Fazy I pozwala na wczesne wykrycie elementów, które mogą wpłynąć na harmonogram i koszty projektu, takich jak potrzeba remediacji czy dostosowań związanych z ochroną środowiska. Dzięki temu inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje, minimalizując ryzyko opóźnień i nieprzewidzianych wydatków w dalszej fazie projektu. 

Faza II 

Po zakończeniu Fazy I i zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, rozpoczyna się Faza II, która ma na celu głębszą analizę i potwierdzenie obecności zanieczyszczeń na badanym terenie. Oto kluczowe elementy tego etapu: 

Skupia się na zagrożeniach, które stwierdzono w raporcie Fazy I. Stawiany jest główny nacisk na zlokalizowanie lub wykluczenie występowania zanieczyszczeń na terenie badań poprzez wykonanie badań terenowych (pobór prób do badań laboratoryjnych) oraz analizę wyników badań laboratoryjnych. Na tym etapie można przyjąć wstępne założenia dotyczące zasięgu i skali występowania zanieczyszczenia terenu. Analiza realizowana jest wg. założeń opisanych ASTM E1903-19 Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process

Raport z II fazy zawiera informacje o aktualnym, potwierdzonym akredytowanymi badaniami stanie jakości środowiska na analizowanej nieruchomości. Umożliwia wstępne zaprojektowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie i zoptymalizowanie kosztów oraz ocenę czy opłacalne jest nabycie terenu (lub jego sprzedaż). 

Faza III 

Obejmuje zabiegi mające na celu opracowanie szczegółowych strategii działań, oszacowanie kosztów związanych z poprawą stanu aktualnego lub doprowadzenie terenu do stanu, w którym spełni on wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska. W Polsce w praktyce, tym etapem jest opracowanie i zatwierdzenie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska projektu planu remediacji i a następnie jej wykonanie. 

Dzięki audytom środowiskowym due diligence Klient zyskuje trudnodostępną wiedzę oraz poznaje rzeczywiste ryzyka wiążące się z zakupem nieruchomości lub w sytuacji odwrotnej sprzedający zyskuje niepodważalne argumenty nie pozwalające na zaniżenie wartości sprzedawanej działki.

Ekspertyza

prawie 10000 zrealizowanych projektów

Doświadczenie

ponad 30 lat na rynku

Zespół

ponad 30 konsultantów

Jakość

ponad 4000 badanych prób środowiskowych rocznie

Przykłady wykonanych przez nas audytów 

Przykład 1 

Klient planował zakupić korzystnie usytuowaną nieruchomość, położoną w jednym z polskich miast. W związku z tym zwrócił się do nas w celu przeprowadzenia audytu środowiskowego dla tej nieruchomości. Obawy klienta i inwestora budziła zaskakująco niska cena nieruchomości. 

W trakcie prowadzenia audytu środowiskowego okazało się m.in., że na badanym terenie w przeszłości znajdował się zakład produkujący wyroby chemiczne. W raporcie wskazano konieczność przeprowadzenia badań stanu jakości podłoża wodno-gruntowego. 

W fazie II audytu, przeprowadzane badania wykazały olbrzymie przekroczenia dopuszczalnych w przepisach zawartości badanych w gruncie i wodzie substancji. Urządzenia laboratoryjne w czasie prowadzenia badań były niszczone przez skażone próbki gruntu. Finalnie remediacja terenu została wyceniona na kwotę, która znacznie przekroczyła oferowaną wartość działki. 

Dzięki naszej analizie ryzyka klient nie zdecydował się na zakup działki, co pozwoliło mu zaoszczędzić dziesiątki milionów złotych. 

Przykład 2 

Inny klient zgłosił się do nas w momencie sprzedaży swojej nieruchomości, na której inna firma wykonała badania zanieczyszczenia. Koszt remediacji oszacowany na podstawie uzyskanych wyników wynosił kilka milionów euro. W toku analizy przedstawionej dokumentacji okazało się, że badania były prowadzone w sposób nieakredytowany, przy użyciu przenośnego urządzenia podającego wyniki w momencie badania, które jednocześnie mogą być obarczone błędem pomiarowym wynoszącym kilkaset procent. 

Klient, chcąc zaoszczędzić na badaniach i skrócić czas potrzebny na ich wykonanie uwierzył nierzetelnemu usługodawcy. Ostatecznie badania zostały powtórzone, następnie wykonano kilka etapów analiz i zaawansowanych weryfikacji laboratoryjnych. W wyniku wnikliwej analizy okazało się, że koszt remediacji był na tyle niewielki, że nie wpływał na decyzję o zakupie nieruchomości.

Audyty środowiskowe

Sposób realizacji audytu środowiskowego 

Audyt środowiskowy przeprowadzamy, wykonując przegląd dostępnych materiałów dotyczących nieruchomości oraz analizę wizji terenowej. Dla precyzyjnej oceny badanego terenu jako jedyni w Polsce wykonujemy naloty fotogrametryczne. Pobrane w terenie próby gruntu i wody badamy w akredytowanych laboratoriach. Zapewniamy także akredytowany pobór prób.

Następnie sporządzany jest raport z wynikami audytu, który zawiera ocenę stanu środowiska, identyfikację problemów i ryzyk, a także rekomendacje działań naprawczych i prewencyjnych.

Zmniejszanie ryzyka poprzez audyt środowiskowy

Przeprowadzenie audytu środowiskowego jest kluczowym elementem procesu due diligence przed zakupem nieruchomości. Oto główne korzyści, jakie niesie za sobą ta usługa: 

 • Minimalizacja ryzyka — Audyt pomaga zidentyfikować i ocenić potencjalne ryzyka środowiskowe związane z nieruchomością, co pozwala uniknąć kosztownych niespodzianek i problemów prawnych w przyszłości.
 • Pełna ocena nieruchomości — Audyt ujawnia zarówno mocne strony, jak i potencjalne słabości nieruchomości, dostarczając kompleksowej analizy jej stanu.
 • Szczegółowe informacje — Proces audytu dostarcza cennych danych dotyczących historii terenu, infrastruktury podziemnej, obecności potencjalnie niebezpiecznych obiektów oraz oceny możliwości emisji gazów.
 • Identyfikacja "Red Flags" — W przypadku wykrycia jakichkolwiek alarmujących sygnałów, znanych jako "Red Flags", zespół audytujący dostarcza zestaw rekomendacji, które pomagają w dalszym postępowaniu.
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji — Audyt ujawnia wszelkie kwestie, które mogą wpłynąć na decyzję o zakupie nieruchomości, pozwalając inwestorowi na dokonanie świadomego wyboru z pełnym zrozumieniem potencjalnych ryzyk i korzyści.

Dzięki audytowi środowiskowemu inwestorzy mogą podejmować przemyślane decyzje, minimalizując ryzyko i maksymalizując wartość swoich inwestycji w nieruchomości. 

Zamów audyt środowiskowy

Aby zamówić audyt środowiskowy, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

Zamów audyt