Usługi

Specjalizujemy się w badaniach środowiskowych oraz geologicznych.

Audyty Środowiskowe

Ocena środowiskowa w zakresie ochrony środowiska przeprowadzana jest przed zakupem nieruchomości w celu oszacowania ryzyka, jakie wiąże się z nabyciem i zagospodarowaniem terenu.

Badanie due diligence wykonuje się w oparciu o wytyczne Standard Practice for Environmental Site organizacji ASTM International (American Society for Testing and Materials).

Badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody przeprowadza się na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych, by poznać wpływ obiektów i instalacji na środowisko, z myślą o wykorzystaniu gruntów antropogenicznych do budowy nasypów oraz przy wykonywaniu remediacji gruntów. Badania zanieczyszczenia przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Wykonujemy kompleksowe analizy zanieczyszczenia w obrębie nieruchomości, zarówno badania wstępne jak i szczegółowe – opracowujemy także raporty w przypadku wykrycia szkód dla środowiska.

Monitoring środowiskowy

Przeprowadzamy monitoringi środowiskowe w zakresie analizy stanu jakości gruntów, gleb, wody gruntowej, powietrza glebowego – zarówno w trakcie prowadzenia prac budowlanych, jak i w obrębie istniejących instalacji, składowisk odpadów. Monitoring środowiskowy prowadzimy także w trakcie prac remediacyjnych oraz po ich zakończeniu, dla wypełnienia zapisów decyzji administracyjnych.

Konsultacje geologiczne i geotechniczne

Konsultacje geologiczne lub geotechniczne gwarantują optymalny przebieg każdego projektu budowlanego, niezależnie od wielkości projektu. Konsultacje te pozwalają uzyskać optymalne kosztowo i harmonogramowo rozwiązania techniczne, ale także zapobiegać zagrożeniom, które mogłyby doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej.

Konsultacje środowiskowe

Pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę dotyczącą możliwych sposobów przeprowadzenia remediacji, spełniania zapisów decyzji administracyjnych, wykonania właściwych badań zanieczyszczenia oraz rozwiązywania problemów.

Badania geologiczne i geofizyczne

Wykonujemy wszelkiego typu badania podłoża gruntowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z wytycznymi Eurokod 7. Oferujemy wiercenie otworów badawczych do głębokości 100 m w dowolnej technologii dostosowanej do potrzeb Klienta, w tym pełnordzeniowych, a także sondowania wszelkiego typu, zarówno dynamiczne, jak i statyczne: CPTU, SCPTU, DMT, SDMT i inne. Przeprowadzamy także badania laboratoryjne dla określenia efektywnych wartości parametrów geotechnicznych, wykonujemy kompleksowe badania wytrzymałościowo-odkształceniowe, w tym w aparacie trójosiowego ściskania, edometryczne, konsolidometryczne, bender element (BE) test i inne. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowych badań geofizycznych na potrzeby budownictwa, analizujemy stan nasypów, skarp, wałów przeciwpowodziowych. Oceniamy przydatność terenów po eksploatacji górniczej i wykrywamy obecność obiektów archeologicznych.

Wykonujemy następujące opracowania:

 • opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • projekt geotechniczny
 • ocena wpływu inwestycji na zabudowę sąsiednią, np. na obiekty metra
 • projekt odwodnienia
 • opracowania hydrogeologiczne
 • operaty wodnoprawne
 • raporty z badań geofizycznych

Opracowania fotogrametryczne

Wykonujemy je za pomocą nowoczesnej technologii opartej na nalotach dronem. By zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy opracowania fotogrametryczne terenu. Są one szczególnie istotne dla zobrazowania aktualnego zagospodarowania terenu i wykonania stosownych obliczeń, aby modelować informacje o budowaniu (BIM) w sposób dostępny dla Klientów.

Fotogrametryczne naloty dronem umożliwiają:

 • wykonanie zdjęć terenu z wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów
 • utworzenie filmu obrazującego badany teren
 • przedstawienie modelu terenu z jego aktualnym ukształtowaniem

Stworzony model terenu pozwala:

 • opracować mapy wysokościowe – głównie do wizualizacji ukształtowania terenu
 • opracować mapy konturowe zbudowane z izohips, stanowiące inny sposób odzwierciedlenia terenu
 • opracować linie przekroju, dzięki czemu przy dużej różnorodności powierzchni (hałdy, skarpy, wyrobiska) otrzymujemy jej rzeczywisty obraz
 • wykonać obliczenia objętości hałd, wykopów itp.
 • stworzyć bilans mas ziemi
 • określić ilość mas ziemi wymaganej do remediacji
 • opracować ortofotomapy, czyli mapy o dużej dokładności, stworzone z aktualnych zdjęć

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla firm z zakresu badań podłoża gruntowego oraz badan środowiskowych. Edukujemy Inwestorów i ich pracowników, jak optymalnie przeprowadzić remediacje gruntu, jakie dokumenty z naszej branży są niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę, a także kiedy i z jakich można zrezygnować, skracając okres przygotowań do rozpoczęcia budowy.

Jak działamy

Nie unikamy trudnych projektów, w razie potrzeby możemy wykonać również prace remediacyjne i inne opracowania środowiskowe; uzyskujemy stosowne decyzje administracyjne w dogodnych dla Klienta terminach. Jesteśmy firmą, która wyróżnia się na rynku przeszło 30-letnim doświadczeniem w badaniu podłoża gruntowego za pomocą własnego sprzętu. Realizujemy usługi w Polsce i za granicą

Umów się na bezpłatną konsultację

Umów się na bezpłatną konsultację

Michał Flisiak Business Development Specialist +48 881 575 414