Siłownie wiatrowe Enercon E-53

Siłownie wiatrowe Enercon E-53

W ubiegłym tygodniu Geotest wykonał badania geotechniczne dla trzech siłowni wiatrowych Enercon E-53 zlokalizowanych w okolicy Parczewa (woj. lubelskie). Każdy z wiatraków wymagał sprawdzenia podłoża gruntowego, poprzez wykonanie jednego otworu badawczego oraz dwóch sondowań statycznych CPT do głębokości 23 metrów poniżej powierzchni terenu. W wyniku przeprowadzonych prac, poniżej utworów spoistych, głównie pyłów i glin pylastych zalegających do głębokości około 10 m, rozpoznano bardzo zagęszczone piaski drobne oraz średnie, w których opory sondowania często przekraczały 60 MPa.

Sposób fundamentowania wiatraku determinują warunki gruntowe. Jeśli podłoże jest wystarczająco nośne, możliwe jest posadowienie bezpośrednie siłowni na płycie fundamentowej o kształcie np. kwadratu o boku 20-30 m. Natomiast, jeśli grunty występujące na danym terenie są słabonośne, konieczne jest posadowienie obiektu w sposób pośredni z użyciem pali fundamentowych. Zaprojektowanie odpowiedniego fundamentu budowli jest bardzo istotne ze względu na jej smukłość i dużą wysokość, która w przypadku siłowni Enercon E-53 (widocznej na zdjęciu) wynosi 100 m.

Zdjęcie pochodzi ze strony www.windkraft-gloett.de