Dokumentacja geologiczno-inżynierska w projektach budowlanych

22.06.2023
Analiza badań na potrzeby sporządzenia dokumentacji

Dokumentacja geologiczno-inżynierska ma dostarczyć informacji na temat warunków terenu, na którym ma być realizowany projekt. Może obejmować badania geologiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, a także ocenę ryzyka sejsmicznego i innych czynników wpływających na stabilność terenu. Pozwala lepiej go poznać, co ma duże znaczenie zarówno na etapie projektu planowanej inwestycji, jak i pracach budowlanych.

To, czy dokumentacja geologiczno-inżynierska jest wykonana prawidłowo, może mieć też wpływ na otrzymanie pozwolenia na budowę od organów administracji.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska — podstawa prawna

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest dokumentem opracowanym na podstawie Projektu robót geologicznych zatwierdzonego w stosownym dla danego obszaru urzędzie.

Kiedy jeszcze prawo wymaga sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej? Wymóg jej posiadania będzie też zależny od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych /Poz. 463/ dokumentację geologiczno–inżynierską wykonuje się w przypadku obiektów drugiej kategorii geotechnicznej gdy występują złożone warunki gruntowe oraz w przypadku trzeciej kategorii geotechnicznej dla każdego zaliczanego do niej obiektu budowlanego (niezależnie od skomplikowania warunków gruntowych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wymienionych przypadkach występuje konieczność wykonania dokumentacji.

Dokumentację geologiczno–inżynierską opracowuje się niezależnie od obowiązku wykonania opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.

Więcej o każdej z trzech kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego pisaliśmy w artykule „Kategorie geotechniczne czym są i jakie obejmują obiekty".

Zdjęcie terenu, gdzie planowane są badania geotechniczne

Zdjęcie terenu, gdzie planowane są badania geotechniczne

Dlaczego wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest ważne dla inwestycji?

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wymaga precyzyjnej oceny skomplikowania warunków gruntowych oraz przygotowania opracowania na podstawie badań podłoża. Często wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych gruntów jest niewystarczające. Ich zakres trzeba każdorazowo dobrać do potrzeb projektowanego obiektu budowlanego. Dopiero to pozwoli prawidłowo ocenić środowisko gruntowe planowanej inwestycji. Badania te będą inne w prostych warunkach gruntowych oraz złożonych warunkach gruntowych.

Wiele firm geotechnicznych przygotowuje opracowania, które są ograniczone jedynie do przeprowadzania prostych badań terenowych i podstawowych badań geotechnicznych. W tych opracowaniach brakuje m.in. sondowań statycznych czy też wytrzymałościowych badań laboratoryjnych wymaganych przez normy europejskie, które obowiązują również polskich projektantów. Dla przeprowadzenia takich badań konieczne jest pobranie w trakcie wiercenia odpowiedniej klasy nienaruszonych prób gruntu, a ich uzyskanie jest możliwe przy zastosowaniu nowoczesnych technik wiertniczych. 

Wiele firm podejmujących się tworzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej takich technik nie stosuje. Inwestor słusznie zakłada, że otrzyma od firmy pełną dokumentację potrzebną do uzyskania zatwierdzenia. Często nie ma jednak świadomości, że musi wymagać od firmy dodatkowych badań. W efekcie otrzymuje niepełną dokumentację dla swojej inwestycji. Takiej wiedzy niestety często brak także architektom odpowiedzialnym za projekt budowlany. To prowadzi do nieporozumień i kosztownych opóźnień w starcie prac.

Eksperci z firmy Geotest pracujący nad dokumentacją

Eksperci z firmy Geotest pracujący nad dokumentacją

Zależy nam na tym, aby budować taką świadomość wśród inwestorów oraz architektów, dlatego od wielu lat dla współpracujących z Geotestem biur architektonicznych organizujemy bezpłatne szkolenia i przekazujemy niezbędną wiedzę techniczną. Zapraszamy do kontaktu, aby ustalić termin bezpłatnego szkolenia.

Geotest od wielu lat przewodzi w Polsce w ilości wykonywanych dokumentacji w ciągu roku. Rocznie opracowujemy blisko 60 dokumentacji geologiczno–inżynierskich.

Wykonujemy badania podłoża gruntowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wykonanych przez nas dokumentacjach geologiczno–inżynierskich znajdują się tabele parametrów geotechnicznych wyznaczonych w badaniach laboratoryjnych, które są przeprowadzane zgodnie z zasadami i wymogami Eurokod 7. Dokumentacje takie przygotowywaliśmy m.in. dla najwyższego budynku w Unii Europejskiej wieżowca Varso Tower czy też dla wybudowanego przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie budynku Skysawa.

Panorama Warszawy z wieżowcem Varso Tower

Panorama Warszawy z wieżowcem Varso Tower

Co zawiera dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Prawne podstawy opracowania dokumentacji określa wspomniane wcześniej rozporządzenie Ministra Środowiska. Szczegółowo opisuje ono, co powinna zawierać dokumentacja. Elementy, które powinny znaleźć się w poszczególnych częściach dokumentacji geologiczno-inżynierskiej są opisane w paragrafach od 19.1 do 24.1. Wyniki i raport z przeprowadzonych badań przedstawiane są w dwuczęściowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

Ustawodawca omówił oddzielnie, co powinna zawierać część opisowa, a co część graficzna. W części opisowej wyszczególniono m.in. konieczność opisania właściwości fizyczno–mechanicznych gruntów, a w części graficznej tabelaryczne zestawienia wyników badań, a także wykresy uzyskane z badań uziarnienia, wytrzymałościowych, odkształceniowych oraz sondowań statycznych i dynamicznych.

Dokumentacja geologiczno – inżynierska zawiera m.in. opis budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych, w tym opis wydzielonych warstw geologiczno–inżynierskich występujących w podłożu oraz prognozę zmian tych warunków zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji obiektu budowlanego. Opisane są w niej również niekorzystne procesy i zjawiska, w tym antropogeniczne, które mogą zachodzić. Ta część zawiera także wnioski i zalecenia dotyczące posadowienia fundamentów obiektu budowlanego.

Jak dokumentacja geologiczno-inżynierska wpływa na proces projektowania i budowy obiektów budowlanych?

W jaki sposób dokumentacja geologiczno-inżynierska wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność budowy? Dokumentacja zawiera znacznie więcej elementów ułatwiających projektowanie niż opinia geotechniczna czy dokumentacja badań podłoża gruntowego. 

W dokumentacji geologiczno–inżynierskiej znajdują się mapy, które nie są wymagane dla innych opracowań. Są to na przykład mapy: miąższości gruntów antropogenicznych oraz głębokości występowania gruntów słabonośnych, które znacznie ułatwiają wyznaczenie obszarów z trudnymi warunkami gruntowymi. 

Mapy te, są niezwykle pomocne przy projektowaniu budowli. Korzystanie z nich może wpływać na bezpieczeństwo i zwiększenie efektywności projektowania obiektu budowlanego. Korzystając z dobrze opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej można też uniknąć wielu kosztownych błędów.

Pracownicy w trakcie analizy projektu obiektu budowlanego

Pracownicy w trakcie analizy projektu obiektu budowlanego

Dobrze opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska to oszczędność czasu i pieniędzy

Dokumentacja geologiczno – inżynierska we wskazanych powyżej przypadkach jest wymagana prawnie. Należy jednak mieć świadomość, że warto w nią zainwestować, nawet gdy nie wymaga tego od nas prawo.

Dokumentacja zawsze wykonana jest na podstawie opracowanego programu badań zatwierdzonego przez specjalistów z zakresu geologii i jest jedynym dokumentem branżowym, który wymaga zatwierdzenia decyzją administracyjną.

Procedura zatwierdzania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej przez właściwy organ administracji geologicznej trwa około 120 dni, lecz może się wydłużyć na przykład w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel terenu, na którym projektowana jest inwestycja.

Posiadanie ważnej decyzji jest weryfikowane przez urzędników przed rozpoczęciem samej budowy oraz bardzo często także przez audytorów uczestniczących w procesach odsprzedaży budynków, przez banki przed udzieleniem kredytu na budowę lub przez fundusze inwestycyjne przed otwarciem finansowania.

Z dobrze opracowaną dokumentacją geologiczno–inżynierską pracuje się pewniej i bezpieczniej. Pozwala to uniknąć wielu kosztownych błędów (związanych na przykład z nieprawidłowym fundamentowaniem posadawianego obiektu), opóźnień w otrzymaniu pozwoleń na budowę, czy w efekcie wydłużenia prac budowlanych na terenie inwestycji.

Dokumentacja przekazuje wiedzę geologiczną jednostkom państwowym, które gromadzą ją i wykorzystują, tworząc mapy, zestawienia oraz inne dokumenty.

Czym warto się kierować przy wyborze firmy, która sporządzi dokumentację?

Sporządzenie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej należy zlecić firmie dysponującej dużym doświadczeniem, współpracującej z zaawansowanymi technologicznie laboratoriami geotechnicznymi. Takie zaplecze to podstawa dla przeprowadzenia rzetelnych badań geotechnicznych oraz wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która spełnia wszelkie wymagania i normy prawa. Wiedza i duże doświadczenie w pracy z inwestorami oraz architektami to podstawa. Zwłaszcza w przypadku inwestycji komercyjnych. Warto zwrócić też uwagę na uczciwość i rzetelność takiej firmy.

Firma podejmująca się takiego projektu, a także pracujący w niej specjaliści powinni pomóc sprawnie przejść przez cały proces. Dopilnować, aby przygotowane opracowania były zgodne z literą prawa, a także w razie potrzeby poinformować o konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub przygotowania innych opracowań wymaganych przez organy administracyjne. Takie partnerskie, biznesowe podejście do współpracy to klucz do sprawnej realizacji i przygotowania dokumentacji dla inwestycji.

Warto zweryfikować też zaangażowanie i podejście firmy do sporządzenia dokumentacji jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. To pozwoli zaoszczędzić wiele nerwów i potencjalnych problemów.

Szukasz firmy, która podejmie się sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej? Zależy Ci na dokładnej dokumentacji badań? Skontaktuj się z nami — pomożemy Ci przejść przez cały proces.