Badania na działce z budynkiem do rozbiórki

18.04.2023
Pracująca koparka w czasie robót ziemnych prowadzonych na terenie działki

W ostatnim czasie obserwowaliśmy prace prowadzone na jednej z działek w centrum Warszawy z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki. Po rozpoczęciu robót ziemnych wykonawcę projektu spotkała przykra niespodzianka, która zachwiała budżetem inwestycji.

W wykonywanym wykopie natrafiono na grunty niezbadane w trakcie przygotowania dokumentacji geotechnicznej. Projektowany budynek będzie miał dwie kondygnacje podziemnych garaży. Zaprojektowano posadzenie płyty fundamentowej na głębokości ok. 7.00 m ppt. W części terenu przeznaczonego pod budowę znajdował się budynek, który został rozebrany. Jeszcze przed jego rozbiórką zostały wykonane badania geotechniczne. Warunki wodno-gruntowe panujące na działce, a także po obu stronach budynku były podobne i nic nie wróżyło przykrej niespodzianki.

Grunty antropogeniczne w dnie wykopu

Gdy wykonawca projektu budowlanego rozpoczął roboty ziemne, okazało się, że w południowej części wykopu w jego dnie znajdują się grunty antropogeniczne składające się z gruntów spoistych wymieszanych z różnego rodzaju materiałem. W otworach wykonanych przed rozbiórką na podobnych głębokościach występowały gliny w dobrym stanie nadające się do bezpośredniego posadowienia budynku. 

Przeprowadzone badania geotechniczne w wykopie wykazały, że w jego dnie występują grunty nasypowe o miąższości do blisko 1,5 metra. Miejsce występowania tych gruntów pokrywało się z miejscem lokalizacji rozebranego budynku. Stary budynek miał dwie kondygnacje podziemne i posadowiony był na płycie fundamentowej nieznacznie powyżej projektowanego poziomu fundamentowania nowego obiektu.

Niespodziewane zwiększenie kosztów inwestycji

Nie jest wiadome skąd w dnie wykopu znalazły się grunty nasypowe. Analiza danych archiwalnych wykazała, że przed budową rozebranego obiektu w podłożu znajdowały się grunty nośne, takie same jak w otworach badawczych wykonanych dla projektowanej budowy. Znajdujące się w części dna wykopu grunty nasypowe nie nadawały się do oparcia na nich płyty fundamentowej. Konieczna była ich wymiana co wiązało się ze znacznymi kosztami nieprzewidzianymi w budżecie inwestora.

W Geoteście stosujemy wypracowane standardy, których celem jest zapewnienie klientom pełnego bezpieczeństwa w realizacji inwestycji. Po przeprowadzeniu badań i analiz formujemy wnioski, które informują o wszystkich zagrożeniach i informują jakie prace i rozwiązania mają być wykonane na kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Lepsze decyzje inwestycyjne na podstawie badań

Niezwykle istotne jest przeprowadzenie uzupełniających badań w przypadku, gdy w trakcie wykonywania terenowych badań geotechnicznych część działki jest niedostępna. Często zdarza się, że na działce znajdują się budynki lub innego rodzaju przeszkody. Obiekty te przewidziane do rozbiórki uniemożliwiają wykonanie badań na części projektowanej budowy.

W zaleceniach znajdujących się w opracowaniach Geotestu przestrzegamy i informujemy inwestora i projektantów o koniecznych do wykonania pracach dodatkowych. Zazwyczaj koszty tych prac są nieporównywalnie mniejsze od kosztów, na jakie może być narażony inwestor.

Podejmuj decyzje inwestycyjne na podstawie dokładnych danych. Zleć nam badania geologiczne. Otrzymasz szczegółowe informacje o zagrożeniach i zalecenia, które mogą uchronić Cię przed nietrafioną inwestycją. Skontaktuj się z nami.