Optymalizacja kosztów remediacji dzięki badaniom szczegółowym - ocena zanieczyszczenia

04.09.2023

Jak skutecznie zarządzać kosztami remediacji? Poznaj kluczowe etapy oceny zanieczyszczenia i dowiedz się, jak badania szczegółowe mogą przynieść znaczące oszczędności. 

Ocena zanieczyszczenia – zrozumienie procesu i korzyści

W dzisiejszym środowisku regulacyjnym, dbałość o stan terenów zanieczyszczonych nabiera kluczowego znaczenia. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku wyznacza jasno etapy oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, skupiając się na precyzyjnej analizie i ustalaniu zagrożenia. Przyjrzyjmy się, dlaczego warto inwestować w badania szczegółowe w procesie oceny zanieczyszczenia, które przeprowadza się w pięciu etapach:

 • Etap 1: Zrozumienie przyczyn zanieczyszczenia
 • Etap 2: Lista substancji
 • Etap 3: Analiza źródeł informacji
 • Etap 4: Badania wstępne - wykrywanie zagrożeń
 • Etap 5: Badania szczegółowe - klucz do oszczędności

Sprawdź na czym polega Audyt Środowiskowy.

Etap 1: Zrozumienie przyczyn zanieczyszczenia

Na początek, identyfikacja przyczyn zanieczyszczenia jest kluczowa. Wskazuje to na źródło problemu i umożliwia efektywny plan działań naprawczych.

Więcej piszemy w artykule: "Badanie zanieczyszczenia gruntu przed inwestycją".

Etap 2: Lista substancji

Kolejnym istotnym etapem jest ustalenie listy spodziewanych substancji zanieczyszczających.

Etap 3: Analiza źródeł informacji

Pełna analiza źródeł informacji to klucz do zrozumienia zakresu zanieczyszczenia. Dostępne dane, takie jak historię działalności na danym terenie czy charakterystyka geologiczna, mogą dostarczyć cennych wskazówek.

Etap 4: Badania wstępne - wykrywanie zagrożeń

Badania wstępne pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych przekroczeń stężeń substancji. To istotne dla oceny, czy teren wymaga dalszej analizy.

Etap 5: Badania szczegółowe - klucz do oszczędności

Ostatni, lecz nie mniej istotny etap, to przeprowadzenie badań szczegółowych. To tutaj ukazuje się potencjał oszczędności. Jeśli wykryte zostaną zanieczyszczenia, dokładna analiza stref ich zalegania pozwoli na precyzyjne oszacowanie ilości gruntu do remediacji. To kluczowe dla optymalizacji kosztów i czasu potrzebnego na pracę terenową.

Jeżeli w etapie badań wstępnych nie wykryto przekroczeń dopuszczalnych stężeń badanych substancji ocenę zanieczyszczeń uznaje się za zakończoną.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Audyt środowiska dla inwestycji w Polsce — co trzeba wiedzieć?".

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia przystępuje się do etapu piątego, którego celem jest określenie stref zalegania zanieczyszczonego gruntu. Dokonuje się udokumentowania zanieczyszczeń w postaci graficznej. W tym celu sporządza się mapę z zaznaczonymi punktami, w których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń badanych substancji. Jednocześnie sporządzane są profile lub też przekroje geologiczne otworów z graficznie przedstawionym rozkładem gruntów i podanymi głębokościami poszczególnych warstw, w tym szczególnie istotną miąższością gruntów nasypowych. To w gruntach nasypowych najczęściej znajdują się zanieczyszczenia.

Niezależnie od analizy zanieczyszczeń w otworach badawczych przeprowadza się też badania warstwy powierzchniowej w wyznaczonych sekcjach. Warstwa powierzchniowa obejmuje grunty do głębokości 0.25 m. Ilość stref (sekcji) zależy od wielkości badanego terenu co zostało precyzyjnie określone w wymienionym powyżej rozporządzeniu.

Analiza otrzymanych wyników badań wstępnych pozwala określić potrzebną ilość prób do pobrania w terenie w ramach etapu szczegółowego. Konieczne jest okonturowanie punktu, w którym wykryto zanieczyszczenia a ponadto należy sprawdzić rozkład zanieczyszczeń w skażonych warstwach powierzchniowych.

Jak zaoszczędziliśmy dla klienta ponad sto tysięcy złotych - case study

Na działce o powierzchni 0.79 ha wyznaczonych zostało 8 stref poboru prób. W każdej strefie pobrano próbę mieszaną a ponadto pobrano 8 prób z głębszych warstw gruntu.

Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych stwierdzono występowanie zanieczyszczeń w 3 strefach. Jednocześnie okazało się, że w dwóch otworach pojedyncze próby pobrane z większych głębokości także są zanieczyszczone. W próbach powierzchownych przekroczona została zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a na większej głębokości odnotowano zbyt wysoką ilość oleju mineralnego. Zanieczyszczone są grunty nasypowe. W gruntach rodzimych nie stwierdzono zanieczyszczeń. Po przeprowadzeniu analizy wyników wstępnych przedstawiono potencjalny obszar występowania zanieczyszczeń. Na jego podstawie wyliczono ilość gruntu wymagającego remediacji.

W warstwie powierzchniowej masa zanieczyszczonego gruntu wynosi:
A x B x C = 3000 x 0.25 x 1.7 = 1275 Mg
gdzie:

 • A – powierzchnia występowania zanieczyszczeń- powierzchnia trzech stref – 3000 m2
 • B – głębokość strefy powierzchniowej – 0.25 m
 • C- gęstość objętościowa gruntu -1.7 t/m3

W warstwach głębszych:
A x B x C = 1250 x 0.75 x 1.7 ≈ 1595 Mg
gdzie:

 • A – powierzchnia występowania zanieczyszczeń wgłębnych – 1250 m2
 • B – grubość warstwy zanieczyszczonej – 0.75 m
 • C – gęstość objętościowa gruntu – 1.70 t/m3

Na przedmiotowej działce remediacji należało poddać 1275 + 1595 = 2870 ton gruntu, na podstawie analizy badań wstępnych.

Badania szczegółowe to mądry sposób na optymalizację wydatków na remediację gruntów

Zlecono wykonanie badań szczegółowych. Dla szczegółowego rozpoznania terenu pobrano dodatkowo 18 prób powierzchniowych i 6 prób wgłębnych.

Dodatkowe badania umożliwiły okonturować strefy zanieczyszczeń. Masa gruntu z warstwy powierzchniowej do remediacji zmniejszyła się o 715 Mg. a masa gruntu z głębokości większej od 0.25 metra o 980 Mg. Łącznie masa gruntu zmniejszyła się o 715 + 980 = 1695 Mg.

Przy założeniu, że remediacja 1 tony gruntu kosztuje średnio około 100 zł. badania dodatkowe pozwoliły zmniejszyć wydatki o około 169 000 PLN przy dodatkowym nakładzie 25 200 PLN. Uzyskano oszczędność 143 800 PLN.

Zmniejszenie ilości gruntu do remediacji to także zmniejszenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie prac w terenie.

To tylko jeden z przykładów, ale w znacznej większości przypadków badania szczegółowe pozwalają uzyskać znaczne oszczędności. Nasze doświadczenie pozwala optymalizować koszty konieczne na przeprowadzenie remediacji.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.